Hier gaat u terug naar de openingspagina!Mail naar info@registreren.nl !Een overzicht van www.registreren.nl !


Nu ook ADSL met een goede point to point ratio, 
pas dan bent u
echt ON-LINE

 


Wij vragen uw domeinnaam binnen 24 uur aan, zowel de INFO, BIZ, NL als .COM, .NET, .ORG en .NU extensie, uw www.uwhandelsnaam.nl voor €  22,- per jaar*
Voor een overzicht van de extensies deze link.

Aanvragen van een domeinnaam kan on-line via de optie "controleren"  is deze namelijk vrij dan verschijnt een formulier en kunt u daarna  verder.

Uw virtuele Internet Server.
Een volwaardige Virtuele Server, voldoende voor  duizenden bezoekers, inclusief een .NL domein en dat vanaf  € 10,- per maand*  Verwacht u echt veel bezoekers op uw site,  dan worden ook andere Webhosting accounts interessant, bijvoorbeeld met schijfruimte van 200 mb en 25 e-mail accounts, deze kunnen soepel met uw bedrijf meegroeien.
*(plus eenmalig € 20,- voor de set-up)

Sitepromotie.
Vindt u het belangrijk dat uw website eenvoudig kan worden gevonden in zoekmachines en linksites ?
     Wij  melden uw website aan bij meer dan 1000 Nederlandse en internationale Search-Engines en linksites voor € 20,- per jaar.     

     


Controleer nu :

 
                    
   Budget    €   10,-  p/m   
   Basis    €   18,-  p/m 
   Standaard    €   30,-  p/m 
   Totaal    €   50,-  p/m 
   NT-hosting    €   50,-  p/m 
   

| Nieuws | Domeinen | Webruimte | Webpromotie | Domeinshop | Interessant | Contact |
Op alle aanbiedingen en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing,gedeponeerd onder nr. GV. 5498 KvK te Utrecht. Alle prijzen zijn exclusief btw.© Registreren.nl   1999 - 2008

 
   


Algemene voorwaarden Registreren.nl:
 
Deze zijn gedeponeerd onder nummer 30113402 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

1. Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Registreren.nl en een natuurlijk - of rechtspersoon, hierna te noemen relatie.
1.2 Relatie verklaart nu en alsdan volledig akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en afwijkingen zijn slechts geldig met een door een bevoegd vertegenwoordiger van
Registreren.nl ondertekend schrijven.
1.3 De algemene of specifieke voorwaarden van de relatie worden door
Registreren.nl niet geaccepteerd.
1.4
Registreren.nl is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen, waarbij deze direct van toepassing zijn, ook op de lopende overeenkomsten en van kracht worden indien deze nieuwe algemene voorwaarden bereikbaar zijn via Internet of indien deze in enige vorm opvraagbaar zijn.
1.5 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geďnterpreteerd. Indien een of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, dan worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst van kracht. Relatie kan geen rechten ontlenen of zich beroepen op administratieve vergissingen, ook niet bij  looptijd van registraties en termijnen, als vermeld op de factuur.
1.6
Registreren.nl is op geen enkel wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke relatie ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Registreren.nl.
1.7 Relatie zal
Registreren.nl binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen van mogelijke disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Registreren.nl en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien voornoemde melding niet plaatsvond verliest relatie ieder recht op enige vordering.Indien schade zou zijn ontstaan verwijtbaar aan Registreren.nl kan de vergoeding nooit meer bedragen dan het voor betreffend account gefactureerd bedrag.
1.8
Registreren.nl is gerechtigd de specificaties van diensten en producten tussentijds te wijzigen en alleen bij significante vermindering van de dienst- of productwaarde kan  verrekening plaatsvinden.
1.9 IP nummers, copyright en andere tools of zaken welke door relatie worden gebruikt of zijn toegekend voor gebruik blijven eigendom van
Registreren.nl, op geen enkele wijze, noch in de vorm  van permanent gebruik noch (semi-)permanent bezit kan relatie aanspraak maken op IP nummers, copyright en anderszins.

2. Overeenkomst:
2.1 De overeenkomst tussen
Registreren.nl en relatie gaat direct in op het moment van acceptatie door Registreren.nl van een ingediende aanvraag of order. Het corresponderende tarief is telkens bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en indien meer dan een maand later wordt opgeleverd  vanaf de datum waarop de faciliteiten ter beschikking staan. De facturering van diensten of producten kan plaatsvinden tot vijf jaar na dato;  gebruik van traffic boven de quota als vermeld bij een account of overeenkomst worden berekend tegen de gangbare tarieven zoals vermeld op de website of zijn gepubliceerd, tenzij vooraf schriftelijk anders is  overeengekomen,
2.2 De overeengekomen diensten worden ingepland nadat de getekende overeenkomst is ontvangen, mits deze voldoet aan de gestelde regels; de faciliteiten staan ter beschikking van de relatie na de oplevering aan relatie via een van de op de overeenkomst vermelde media, hetzij diens adres, fax, e-mail of telefoon, daarbij is relatie volledig verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze media;
Registreren.nl is niet verantwoordelijk voor de tools en software van derden, noch op diens servers, noch op de locale apparatuur waarmee relatie werkt, ook dient relatie in deze zelf zorg te dragen voor voldoende kennis en vaardigheden.
2.3
Registreren.nl behoudt zich het recht voor om zonder verdere uitleg een aanvraag of dienst te weigeren.
2.4 Een overeenkomst  wordt aangegaan voor een termijn van minimaal zes maanden bij webhosting, een jaar bij Adsl/Dsl en voor de termijn van een of twee jaar bij domeinregistratie; de termijn van en of twee jaar is gelijk aan de tijdsduur waarover corresponderend domein bij aanvang wordt opgeleverd of gefactureerd; overeenkomsten worden telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd zijnde een half jaar, dan wel een jaar of twee jaar.
2.4.1 Relatie kan een overeenkomst niet tussentijds opzeggen of ontbinden, doch dient te worden opgezegd middels een aangetekend schrijven en wel minimaal een maand voor de vervaldatum van betreffende termijn, daarbij wordt als opzegdatum gezien die dag  waarop
Registreren.nl de opzegging voor ontvangst tekent. Opzeggingen welke later worden ontvangen dan een maand voor de vervaldatum zijn vanzelfsprekend niet van toepassing op de direct volgende vervaldatum en termijn, doch zijn pas van toepassing op de daarna volgende vervaldatum. Tot aan het einde van looptijd van een overeenkomst is de relatie het gangbare tarief verschuldigd, ongeacht of deze geboden faciliteiten benut.
2.4.2 Indien relatie diens domeinen verhuist of doet verhuizen naar een ander provider blijven de bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht totdat relatie volgens de daartoe gestelde regels heeft opgezegd, hetgeen dus  impliceert dat met name paragraaf  3. volledig van toepassing blijft;
Registreren.nl kan bij niet volgens de gestelde regels beëindigde overeenkomsten de medewerking voor verhuizing weigeren.Blijkt relatie zich niet te houden aan de overeenkomst of pleegt deze contractbreuk dan zijn de tarieven over de resterende looptijd van het contract direct opeisbaar en is Registreren.nl gerechtigd de overeenkomst op te schorten of  te ontbinden en alsook van rechtswege als beëindigd aan te merken. De rechten van  onbetaalde domeinen behoren aan Registreren.nl en alle kosten voortvloeiend op beslaglegging en andere maatregelen kan Registreren.nl volledig doorbelasten en factureren.
2.5 Een overeenkomst is door relatie niet overdraagbaar aan derden.
2.6 Indien naar het oordeel van
Registreren.nl daartoe redenen aanwezig zijn, is Registreren.nl  gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang  diens diensten op te schorten, dan wel, indien Registreren.nl dit toepasselijk acht, de overeenkomst  te beëindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft relatie het gangbare tarief verschuldigd.
2.7 Indien
Registreren.nl door oorzaak van de relatie extra kosten of uren moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Registreren.nl gerechtigd deze bij relatie in rekening te brengen; hieronder vallen bijvoor- beeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, doublures.
2.8 Bij verhuizing van domeinen naar
Registreren.nl is relatie verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst met diens vorige provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering; de door Registreren.nl geleverde diensten en faciliteiten blijven onverkort verschuldigd en de overeenkomst blijft onverkort bestaan indien relatie niet de medewerking kan verwerven van diens vorige provider.
2.9 Bij een geschil, procedure of betalingsachterstand dan erkent relatie diens aansprakelijkheid voor alle door
Registreren.nl of daarbij assisterende derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Betalingen:
3.1 De tarieven zijn door relatie verschuldigd  bij het aangaan  van de overeenkomst en wel over de termijn waarover deze loopt en deze dienen uiterlijk te zijn voldaan binnen veertien dagen, indien echter een factuur wordt ontvangen zijn de daarop vermelde bedragen en betalingstermijnen van toepassing.
3.2 Verstrekt relatie een machtiging tot automatische incasso dan draagt relatie zorg voor voldoende saldo en voor een toestemming tot afschrijving bij de bank of giro: blijkt een bedrag niet overeenkomstig incasseerbaar zal relatie zorgdragen voor betaling binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
Indien relatie hieraan niet voldoet dan kan
Registreren.nl de diensten verder weigeren of de overeenkomst opschorten, verder zijn de navolgende bepalingen van toepassing.
3.3 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de in de overeenkomst opgenomen tarieven  of alsdan geldend,  transactiekosten zijn voor rekening van relatie, alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
3.4 Bij te late betaling behoudt
Registreren.nl zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig  te blokkeren, al dan niet voorzien van een melding op de website of op het domein van de reden.  Relatie erkent de volgende bedragen per factuur verschuldigd te zijn aan Registreren.nl  voor de administratiekosten  indien een factuur aan een  incassodienst wordt overgedragen en wel  € 100,- te vermeerderen met  € 10,- per aanmaning en € 10,- per stornering bij een incasso  en voor een aanmaning welke aangetekend wordt verzonden €  20,- Deze interne administratiekosten en het factuurbedrag worden vermeerderd met de incassokosten, alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter zake het geschil of incasso.Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting plaatsvinden, tegen een eenmalige betaling van minimaal €  50,- per domein of website; Registreren.nl is niet verplicht tot heraansluiting .
3.5
Registreren.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen indien de relatie de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.
3.6 Relatie erkent bij betalingsachterstand diens aansprakelijkheid  voor alle door
Registreren.nl en door ter incasso ingeschakelde derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
3.7 Tot het moment waarop relatie aan alle verplichtingen heeft voldaan over de duur van de overeenkomst blijft
Registreren.nl formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van Registreren.nl voortvloeit zoals de domeinnaam, de Website plus de rechten en revenuen ervan enz

4. Verplichtingen relatie:
4.1 Bij schade veroorzaakt door relatie, al dan niet door overtreding van de bepalingen uit de algemene voorwaarden, dan erkent relatie de aansprakelijkheid en schadeplicht ten gunste van
Registreren.nl of derden;
relatie erkent diens aansprakelijkheid en directe schadeplicht bij overtreding artikel 4.1.1 tot  4.9.
4.1.1 Relatie zal strikt toezien op het naleven van artikel 4.1 tot 4.9 indien derden via relatie toegang verkrijgen tot de faciliteiten van
Registreren.nl en zal beperking van de overtredingen contractueel vastleggen.
4.1.2 Relatie zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de relatie enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
4.1.3 De relatie zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor tekst en plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook staan wij Wares sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites niet toe.
4.2
Registreren.nl behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de relatie handelt in strijd met in deze voorwaarden of anderszins overeengekomen  regels of  diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
4.3 De relatie zal de systemen en instellingen van
Registreren.nl of anderen niet beschadigen, diens faciliteiten niet gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TCP/SYN, SPOOF of soortgelijke activiteiten
4.4 De relatie verstuurt geen ongevraagde e-mail (spam)  en geeft ook niemand opdracht daartoe; ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren (gelijk aan spam) of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staat
Registreren.nl niet toe en wordt gezien als een reden voor beëindiging.
4.5 De verplichting tot betaling van het onderhavige tarief en facturen gedurende de tijd van buiten gebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
4.6.1 Relatie zal de van
Registreren.nl verkregen informatie, inlogspecificaties, userid, password en bijzonder- heden niet ter beschikking stellen aan derden welke soortgelijke diensten aanbieden als Registreren.nl, noch aan de daarmee gerelateerde rechtspersonen of natuurlijke personen.
4.6.2 Op de websites welke aanwezig zijn op de servers van
Registreren.nl of gekoppeld via diens data- verbindingen of op de domeinen welke aanwezig zijn in de nameservers  van Registreren.nl, zal relatie geen links plaatsen naar derden met soortgelijke diensten als Registreren.nl  en wordt geen informatie verstrekt over soortgelijke diensten van derden als Registreren.nl; dit ongeacht de vergoeding of om niet welke deze derden voor diens diensten in rekening brengen, ongeacht of relatie een vergoeding ontvangt of om niet.
4.6.3 Relatie erkent nu en alsdan diens  aansprakelijkheid en opzet bij overtreding van artikel 4.1 tot 4.9 inzake het  toebrengen van schade aan de naam en verbeurt onmiddellijk een bedrag van €  25.000,- per gebeurtenis, ongeacht de  additionele vergoeding aan
Registreren.nl voor diens kosten en verdere schade.
4.7
Registreren.nl is niet aansprakelijk voor schade aan derden welke ontstaat door handelingen van relatie.
4.8 Relatie vrijwaart
Registreren.nl nu en alsdan tegen aanspraken van en schade aan derden die op enigerlei wijze mocht ontstaan, al dan niet door het gebruik door relatie van de faciliteiten van Registreren.nl.
4.9 De relatie verklaart
Registreren.nl direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien relatie aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met de faciliteiten van Registreren.nl.